نگارستان

دست دوستی

 دست دوستی

دست دوستی

 ای دوست

اگر تمام دنیا مال من باشد

هیچ خوشی بی تو کامل نمی شود

حتی اگر محض دلخوشی خودم و خودت بگویم خوش گذشت

 

هرجا که هستی به آسمان نگاه کن

منهم در دلتنگی ها ، آسمان را نظاره میکنم

این تنها چیزیست که آرامم میکند،آرام میشوم که آسمانمان یکیست

 

در انتظار ، تنهایی و بی تو بودن ها

چه بیرحم میشود این جاده های طولانی وقتی میفهمد که تو در مسیر، تنهایی

 

افسوس که در باتلاق این مسیر طوفانی

چه بسیار کسانیکه دست تکان دادندو چه اندک دستانی که تکانم دادند

 

دوست و دست چه بسیار است و دست دوست چه اندک

دست دوستیت جاوید

 

نگاره ها