نگارستان

دلبستگی

دل بستگی 

دل بستگی

به خورشید دل نبند

چون با اون همه نورش و گرماش توی غروب تنهات می‌ذاره

 

به ماه دل نبند

چون با اون همه قشنگیش دم صبح تنهات می‌ذاره

 

به ستاره‌ها دل نبند

چون با چشمک زدنش هی خودشو به تو نشون می‌ده و باز پنهون می‌کنه

 

به فصل‌ها دل نبند

چون تا دل می‌بندی فصل رنگ عوض می‌کنه

 

به دریا دل نبند

چون تا میای باهاش درد دل کنی خفت می‌کنه

 

به کوه دل نبند

چون خیلی مغروره و گوش به حرفات نمی‌ده

دیدی تا باهاش حرف می‌زنی صدا تو بر می‌گردونه

 

به آبی آسمون دل نبند

چون زود سیاه می‌شه

 

به سیاهی شب هم دل نبند

چون زود سپید می‌شه

 

به کسی دل ببند

که هیچ وقت رنگش عوض نشه

 که همیشه آماده گوش کردن حرفات باشه

خریدار ناز و غصه‌هات باشه

 

به کسی دل ببند

که هیچ وقت خاموش نمی‌شه

 که همیشه به صورتت لبخند می‌زنه

 

به خدا دل ببند

که هیچوقت ازت خسته نمیشه

به خدا دل ببند که آخرشه

 عاشق خدایی باش که همیشه پیشت میمونه

 

نگاره ها