نگارستان

کاربرد قدرت و عشق

کاربرد قدرت و عشق

شما زمانی به قدرت نیاز دارید که بخواهید به کاری مضر، دست بزنید

وگرنه عشق برای انجام تمامی کارها، کافی است

چارلی چاپلین