05/20 1394

انتخاب مسیر زندگی

انتخاب مسیر زندگی

وقتی به راه رفته زندگی باز پس، می نگریم و این مسیر پر پیچ و خم را از نظر می گذرانیم و ناگزیر بعضی فرصت های از دست رفته و بد اقبالی ها را می بینیم، ممکن است به آسانی در سرزنش خویش افراط کنیم.

اما مسیر زندگی ما به هیچ روی حاصل کار خود ما نیست، بلکه نتیجه دو عامل است، یکی سلسله اتفاقات و دیگر، سلسله تصمیمات ما، که بر یکدیگر تأثیر می گذارند و یکدیگر را متقابلا تغییر می دهند.

به علاوه، افق دید ما برای دیدن این دو، بسیار محدود است، زیرا تصمیمات خود را از راه دور نمی توان پیش بینی کرد و وقوع اتفاقات را از این هم کم تر می توان دانست.

ما فقط به تصمیمات و اتفاقات زمان حال آگاهیم. بنابراین، تا وقتی که هدف دور است، حتی نمی توانیم به درستی جهت یابی کنیم، بلکه ناچاریم به طور تقریبی و با حدسیات به سوی هدف برانیم، یعنی غالبا راه را با حرکت چپ و راست، در جهت مقصود بپیماییم.

آرتور شوپنهاور

 

اشتراک در تلگرام