نگارستان

نیازهای یک دنیای خوب

نیازهای یک دنیای خوب

دنیای خوب، نیاز به علم، مهربانی و شجاعت دارد 

دنیای خوب، نیازی به حسرت گذشته ندارد 

دنیای خوب، نیازی به اسیرکردن آزادی هوش و استعداد مردم ندارد، آنهم با کلماتی که بوسیله جمعی نادان در گذشته دور گفته شده است 

دنیای خوب، نیازمند امید به آینده است 

دنیای خوب، نیازی به مدام خیره شدن به گذشته ای که مرده، ندارد

برتراند راسل