نگارستان

اهمیت دانستن تاریخ تمدن ایران

اهمیت دانستن تاریخ تمدن ایران

بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند

تیره بخت تر از آن، ملتی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد

و شوربخت تر از همه، ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد

احمد کسروی