نگارستان

تعلقات و اندوخته ها

ترس، ناشی از به خطر افتادن تعلقات و اندوخته ها است و ما نظریات و باور های خود را نیز شکلی از اندوخته های خود می دانیم به همین جهت است که وقتی نظریات و باورهایمان مورد ضربه قرار می گیرند و نفی می شوند همانقدر دچار هراس می شویم که دارایی های مادیمان به خطر افتاده اند.

 کریشنا مورتی