نگارستان

سفیر عشق برای همسرم 37

سفیر عشق برای همسرم 37

سفیر عشق برای همسرم 37، دل نوشته ای زیبا، پندآموز، عاشقانه و سرشار از حکمت، فلسفه و قدردانی نادر ابراهیمی برای همسرش برگرفته از کتاب  چهل نامه کوتاه به همسرم، را تقدیم میکنم به همه زوجهای جوان، تا بخوانند و بدانند قدر و ارزش عشقشان را، تا دوست بدارند و ایثار کنند و ببخشند وجودشان را در راه دوست داشتن، و ببینند که چه آسان میتوانند باهم بودن را، باهم زیستن را، و باهم رفتن را، عاشقانه تجربه کنند و یقین کنند که زندگی است و تنها دوست داشتن.

سفیر عشق برای همسرم 37 

اي عزيز

انسان، آهسته آهسته عقب نشيني مي كند

هيچكس يكباره معتاد نمي شود

يكباره سقوط نمي كند و يكباره وا نمي دهد

يكباره خسته نمي شود، رنگ عوض نمي كند، تبديل نمي شود و از دست نمي رود

زندگي بسيار آهسته از شكل مي افتد و تكرار و خستگي بسيار موذيانه و پاورچين رخنه مي كند

بايد بسيار هوشيار باشيم و نخستين تلنگر ها را به هنگام و حتي قبل از آنكه ضربه فرود آيد، احساس كنيم

هرگز نبايد آن روزي برسد كه ما صبحي را با سلامي محبانه آغاز نكنيم

خستگي نبايد بهانه اي شود براي آنكه كاري را كه درست مي دانيم رها كنيم و انجامش را مختصري به تعويق اندازيم

قدم اول را اگر به سوي حذف چيزهاي خوب برداريم شك مكن كه قدم هاي بعدي را شتابان برخواهيم داشت

ما بايد تا آخرين روز زندگي مان كه اينگونه به دشواري بر پا نگهش داشته ايم ، تازه بمانيم

به خدا قسم كه اين حق ماست