نگارستان

سفیر عشق برای همسرم 23

سفیر عشق برای همسرم 23، دل نوشته ای زیبا، پندآموز، عاشقانه و سرشار از حکمت، فلسفه و قدردانی نادر ابراهیمی برای همسرش برگرفته از کتاب  چهل نامه کوتاه به همسرم، را تقدیم میکنم به همه زوجهای جوان، تا بخوانند و بدانند قدر و ارزش عشقشان را، تا دوست بدارند و ایثار کنند و ببخشند وجودشان را در راه دوست داشتن، و ببینند که چه آسان میتوانند باهم بودن را، باهم زیستن را، و باهم رفتن را، عاشقانه تجربه کنند و یقین کنند که زندگی است و تنها دوست داشتن. 

سفیر عشق برای همسرم 23

 

عزيز من 

زندگي بدون روزهاي بد نمي شود و بدون روزهاي اشك و درد و خشم وغم. اما روزهاي بد، همچون برگهاي پاييزي باور كن كه شتابان فرو مي ريزند در زير پاهاي تو، اگر بخواهي استخوان مي شكنند و درخت استوار و مقاوم بر جاي مي ماند.

عزيز من

برگ هاي پاييزي بي شك در تداوم بخشيدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشيدن به تدوام درخت، سهمي از ياد نرفتني دارند.