نگارستان

سفیر عشق برای همسرم 4

سفیر عشق برای همسرم 4، دل نوشته ای زیبا، پندآموز، عاشقانه و سرشار از حکمت، فلسفه و قدردانی نادر ابراهیمی برای همسرش برگرفته از کتاب  چهل نامه کوتاه به همسرم، را تقدیم میکنم به همه زوجهای جوان، تا بخوانند و بدانند قدر و ارزش عشقشان را، تا دوست بدارند و ایثار کنند و ببخشند وجودشان را در راه دوست داشتن، و ببینند که چه آسان میتوانند باهم بودن را، باهم زیستن را، و باهم رفتن را، عاشقانه تجربه کنند و یقین کنند که زندگی است و تنها دوست داشتن.

سفیر عشق برای همسرم 4

 

همقدم همیشگی من

مطمئن باش هرگز پیش نخواهد آمد که تو را دانسته بیازارم یا به خشم بیاورم

هرگز پیش نخواهد آمد

آنچه در چند روز گذشته تو را رنجیده خاطر و دل آزرده کرده است

مرا بسیار بیش از تو به افسردگی کشانده است

 مطمئن باش چنان می روم که به دقت بدانم که چه چیزها این زمان، تو را زخم می زند

تا از این پس، حتی نا دانسته نیز تو را نیازارم

ما باید درست بشویم

ما باید تغییر کنیم