نگارستان

زندگى موسیقى گنجشک ها

زندگى موسیقى گنجشک ها

 

زندگى موسیقى گنجشک هاست

 

زندگى باغ تماشاى خداست

  

زندگى یعنى همین پرواز‌ها

 

صبح‌ها، لبخند‌ها، آواز‌ها

 

زندگی ذره‌ی کاهیست که کوهش کردیم

 

زندگی نام نکویی ست،که خوارش کردیم

 

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار

 

زندگی نیست بجز دیدن یار

 

زندگی نیست بجز عشق

 

بجز حرف محبت به کسی

 

ورنه هر خار و خسی، زندگی کرده بسی

 

زندگی تجربه‌ی تلخ فراوان دارد

 

دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه‌ یک عمر بیابان دارد

 

ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم

 

سهراب سپهری