نگارستان

هویـت آریایی

هویت آریایی

اگر کسـی از مـن بپرســد: تــو کیستــــی

می گـــویم: مـــن یـــک ایــــــــــرانی ام

  

از سرزمیــــــــــــــــن جــاودانگــــــی ام

از سرزمین خورشید، از سرزمین عشــق

 

می گــــویم: از نســــل جـمـشـیــــــــــــدم

از تبار کــــوروش، از سـلاله داریـــــوش

 

از قلمرو نادر و از خواستگاه انوشیروان

فرزنــــــد پـــــدری هستـــــم که می گفت:

 

مرا در تابوت نگذارید تا بدنـم به خاک کشورم ملحق شود

 

فرزند پدری هستـم که محبت را رواج داد و عشق را رونق

 

فرزند پدری که محبت را ارج نهاد و دوستی را پاس داشت

 

فرزنـــــــد کـــــوروشم، فرزنــــــد ایرانم

 

اگر کسـی از مـن بپرســد: تــو کیستــــی

می گــــویم: مـــن یـــک آریایــــــــــی ام

 

من ایرانیم، فقط یک ایرانی