نگارستان

کوروش و فردوسی پدر ایرانیان

کوروش و فردوسی پدر ایرانیان

کوروش و فردوسی پدر ایرانیان

دو مَـــردنـــــــــد ایرانیــــان را پــــدر

که شـــــد شام ایــــران از ایشان سحر

 

یکی کــوروش، آن شـــاه ایران‌ مدار

دگـــــــر نیــــز فـــردوسی نامـــــــدار

 

بنا کــــرد کـــوروش گـــر آییــــن داد

سخـــــن نیـــز فـــردوسی آییـــن نهاد

 

یکی در سخــــن، آن به قانــون نیـک

ندارنــــــد در کار خودشـــان شریــک

 

یکی مــــــرد نامـــی ز جنـــگ ‌آوران

دگـــــر در سخـــن پیــــــر رامشگران

 

یکی سرکشـــــان را کشیـــده به بنــد

دگــر داده بر مـــردم انــــدرز و پنـــد

 

از او چون وطـن ازسخـن زنده گشت

زمین شش شد و آسمان گشـت هشت

 

پاینده سرزمین جاوید ایران