نگارستان

به کوروش چه خواهیم گفت

بـه کـــوروش چـه خـواهـیــم گفــت؟

به کوروش چه خواهیم گفت

شعر حماسی و ملی گرایانه به کوروش چه خواهیم گفت در مورد فقدان عظمت و شکوه ایران زمین در زمانی که ظلم و بیداد جهان را گرفته است و کوروش سر از خاک بردارد و ما را بازخواست کند. 

 

اگــــــر ســـــــر بــــرآرد ز خــــــاک

اگــــــر بــــــاز پــــرســـــــــد ز مـــا

 

چـــه شـــــد دیــــن زرتـشــت پـــاک

چـــه شـــــد ملـــک ایــــران زمـیــن

 

کجـایـنـــد مـــردان ایــن سـرزمـیــن

بـه کـــوروش چـه خـواهـیــم گفــت؟

 

اگـــر دیـــد و پـرسـیـــد از حــال مــا

چه کردید برنده شمشیر خوشدستتان

 

کـجــایـنــــد میــــران ســـرمستـتــان

چــــه آمـــد ســر خـوی ایران پرستی

 

چــــه کـردیــد با کیــش یزدان پرستی

بـه شـمـشـیـــر حــــق نـیـســت دستی

 

کــه بـر تخــت شـاهــی نشـسـتـه است

چــرا پشــت شیـــران شکـسـتــه است

 

در ایـــران زمیــن شــاه ظـالم کجاست

هــواخواه آزادگـی پس چـرا بیصداست

 

چـــرا خـامــوش و غـم پرسـتـیــد،های

کمـــر را بـه هـمـــت نـبـســتـیــــد،های

 

چـــرا ایـنچـنـیــن زار و گـریان شـدیــد

ســـر سفـــره خــویـش مهمـان شـدیــد

 

چـــه شــــد ارق مـیـهــن پرستـی تـــان

چـــه شــــد غـیــرت و شور و مستیتان

 

ســـواران بـــِی بــاک مـا را چــه شـــــد

ســتـــوران چـــالاک مـــا را چــه شـــــد

 

چـــــرا مـلـــــک تـــــــاراج مـــی شـــود

جـــوانــمــــــرد محـــتــــاج مـــی شـــود

 

چـــــرا جــشــنــهـــامــان شــــــد عـــــزا

در آتـشـکـــده نـتیســت بــانــــگ دعـــــا

 

چـــــرا حـــال ایران زمیـــن ناخوش است

چـــــرا دشمنــش اینچنیــن سرکــش است

 

چـــــرا بــــــوی آزادگــــی نـیـســـت، وای

بگـــو دشمـــــن مـیهـنـــم کـیـســـت، های

 

کــــه تــا غــیــرتــــــم بــاز جــــوش آورد

ز گــــــــورم صــــــــدای خـــــــروش آورد

 

بــه کـــــوروش چـه خـواهـیـــــــم گفــــت؟ 

بــه کـــــوروش چـه خـواهـیـــــــم گفــــت؟