نگارستان

برایت میسرایم خاک ایران

شعر حماسی و ملی گرایانه برایت میسرایم خاک ایران، تو ای پرورده درخاکت دلیران در مدح و ستایش سرزمین جاوید و شکوهمند ایران زمین 

 برایت میسرایم خاک ایران

 

 برایت میسرایم خاک ایران

تو ای پرورده درخاکت دلیران

 

تو ای هر ذره خاکت کبریائی

تو ای تاریخ ساز آریائی

 

غم و دردت بجانم ای کهن بوم

بدور از خاک پاکت دشمن شوم

 

نبینم لحظه ای غم را به رویت

نباشد دست نامحرم به سویت

 

کجا رفتند آن شیران خاکت

سلحشوران و جانبازان پاکت

 

چرا از کورشت دیگر خبر نیست

ز یاد شیر مردانت اثر نیست

 

چه آمد بر سرت ای تخت جمشید

نمی تابی چرا ای نور خورشید

 

نشانی دیگر از بابک نداری

ز نام کاوه و مزدک نداری

 

بگو با من که پیروزت چه ها شد

گنابادی چه شد هرمز کجا شد

 

چه شد اندرزهای پاک زرتشت

چه افسونی فتاد و عشق را کشت

 

دریغا گر تو را ویران ببینم

کنامت خالی از شیران ببینم

 

دریغ از من اگر بیهوده باشم

تو یاری خواهی و آسوده باشم

 

قسم بر جای جای خاک پاکت

به خون شاهدان آب و خاکت

 

که می سازم تو را با روح و جانم

و یا حتی به خاک استخوانم

 

اگر چه نام تو دیگر غریب است

گرفتار خرافات و فریب است

 

منم فرزند تو، ای مام میهن

نشاندم مهر تو بر جان و بر تن

 

سرایم شعرها در مدح خاکت

که تا جاوید ماند نام پاکت

 

پاینده باد سرزمین جاوید ایران