نگارستان

خودسازی در ماه رمضان

خودسازی در ماه رمضان

خودسازی در ماه رمضان

سحـرگـاهـان به قــصـد روزه داری

شدم بیدار از خواب و خماری

 

بــرایــم سـفــره ای الـــوان گـشــودنــد

به آن هر لحظه چیزی را فزودند

 

برنج و مرغ و سـوپ وآش رشته

سُس و استیک با نان برشته

 

خلاصــه لقـمـه ای از هـرچـه دیـدم

کمی از این کمی از آن چشیدم

 

پس از آن ماست را کردم سرازیر

درون معده ام با اندکی سیر

 

وخــتـم حـملـه ام بـا یـک دو آروغ

بشد اعلام بعداز خوردن دوغ

 

سپس یـک چـای دبـش قنـد پهلـو

به من دادند با یک دانه لیمو

 

خلاصـه روزه را آغـاز کردم

برای اهل خانه ناز کردم

 

برای اینـکه یـابـم صبــر و طـاقت

نمودم صبح تا شب استراحت

 

دوپـــرس ِ کـلّــه پــاچـــه با دو کـــوکــا

کمی یخ در بهشت یک خورده حلوا

 

بــه افــطـاری بـرایـم شـد فــراهــم

زدم تو رگ کمی از زولبیا هم

 

وسی روزی به این منوال طی شد

نفهمیدم که کی آمد و کی شد

 

به زحمت صبح خود را شام کردم

به خود سازی ولی اقدام کردم

 

به شعبان من به وزن شصت بودم

بـه مـاه روزه ده کیـلو فـزودم

 

اگـرچــه رد شــدم در ایــن عــبـادت

به خود سازی ولیکن کردم عادت

 

خــدایا ای خـدای مهــر و ناهیـــد

بده توش و توانی را به جاوید

 

که گیـــرد سالیان ســـال روزه

اگرچه او شود از دم رفوزه

 

نگاره ها