نگارستان

ابعاد منطق و قانون

طنز زیبا و جالب ابعاد منطق و قانون که در مورد مباحثه یک استاد دانشگاه و دانشجویی است که درس منطق خود را افتاده و درصدد گرفتن نمره قبولی از استاد است

 ابعاد منطق و قانون

 

دانشجوى پسرى كه درس منطق را افتاده بود، از استاد پرسيد: واقعا خودتان درس منطق را بلديد؟

استاد گفت: بله

دانشجو گفت: پس من سوالى مي پرسم که اگر توانستيد جواب بدهيد كه هيچ، در غیراینصورت بايد نمره قبولى مرا بدهید.

استاد با اعتماد به نفس كامل، قبول كرد و دانشجو پرسید:

آن چیست كه منطقى هست ولى قانونى نيست؟

آن چیست كه قانونى هست ولى منطقى نيست؟

و آن چیست كه نه قانوني هست و نه منطقى؟

استاد فكر مي كند و چون مي بيند که پاسخ آزمون را نمی داند، پس نمره قبولى را به دانشجو ميدهد.

بعد از چند هفته، استاد به دانشجویش زنگ ميزند و ميگوید: نمره را که گرفتی، جواب آزمون چه چیزی ميشد؟

پسر دانشجو ميگوید:

شما 60 ساله هستید اما با يک زن 35 ساله ازدواج كرده اید

قانونى هست ولى منطقى نيست

زن شما با يک پسر 25 ساله رابطه دارد

قانونى نيست ولى منطقي هست

و اينكه شما  به معشوقه همسرتان، نمره قبولى داده ايد

كه نه منطقي هست و نه قانونى