نگارستان

کلمات کاربردی

 کلمات کاربردی در فرهنگ ما

کلمات کاربردی در فرهنگ ما

 

کاربردهای کلمه مردن در فرهنگ لغات ما

برو گمشو  برو بمیر
خیلی دلم برایت می سوزد بمیرم برایت
عاشقتم می میرم برایت
چرا کار را انجام ندادی؟ می مردی؟
چرا جواب نمی دهی؟ مردی؟
بالاخره اتفاق افتاد نمردیم و ...   
صبرمان تمام شد مردیم تا ...  
بی حال مرده
نحیف و لاغر مردنی
خسته شدم مردم
قسم دروغ خوردن توبمیری
راست می گویی!؟ من بمیرم؟ 
خیلی خرکاره مرگ نداره 

 

نگاره ها