نگارستان

پیش بینی هوا

 پیش بینی هوا 

دقت پیش بینی هوا

اعضای یک قبیله سرخ پوست از رییس جدید می پرسن که آیا زمستان سختی در پیش است؟ رییس جوان قبیله که هیچ تجربه ای در این زمینه نداشت، جواب میدهد که برای احتیاط برید هیزم تهیه کنید و بعد میرود به سازمان هواشناسی کشور زنگ میزند که آقا امسال زمستون سردی در پیشه؟

پاسخ: اینطور به نظر میاد

پس رییس به مردان قبیله دستور میده که بیشتر هیزم جمع کنند و برای اینکه مطمئن بشه،یه بار دیگه به سازمان هواشناسی زنگ میزنه که آیا شما نظر قبلی تون رو تایید می کنید؟

پاسخ: صد در صد

رییس به همه افراد قبیله دستور میده که تمام توانشون رو برای جمع آوری هیزم بیشتر صرف کنند و بعد دوباره به سازمان هواشناسی زنگ میزنه که آقا شما مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیشه؟

پاسخ: بگذارید اینطوری بهتون بگم که سردترین زمستان در تاریخ معاصر

رییس: به چه دلیل اینقدر مطمئن هستید؟

پاسخ: چون سرخ پوست ها دیوانه وار دارن هیزم جمع می کنند

 

نگاره ها